Evoforce – 01A574 – Modulo GSM PLUG-IN

Evoforce – 01A574 – MODULO GSM PLUG-IN Scheda combinatore telefonico GSM/GPRS/TCP PLAG IN. Gestione messaggi vocali , SMS in uscita e ingresso , telegestione, Cloud, GSM, TCP, DDNS, NTP, TTS.

Dimensioni: 105 x 65 mm

SKU: 311130165072

MODULO GSM PLUG-IN Scheda combinatore telefonico GSM/GPRS/TCP PLAG IN.

  • Gestione messaggi vocali
  • SMS in uscita e ingresso
  • Telegestione
  • Cloud, GSM, TCP, DDNS, NTP, TTS
  • Dimensioni: 105 x 65 mm